Traject

 Het coachingtraject verloopt in drie fasen, namelijk:

  • Aanmelding en intake
  • Coaching
  • Evaluatiegesprek

Als u verder leest op deze pagina, vindt u meer informatie over deze verschillende fasen.

PraktijkruimtePraktijkruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aanmelding en intake

Na ons eerste (telefonische) kennismakingsgesprek, krijgt u van mij een intakeformulier toegestuurd dat u thuis kunt invullen. Nadat ik het ingevulde formulier heb ontvangen, zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek zullen alleen de ouders aanwezig zijn en het gesprek duurt 45-60 minuten. In dit gesprek komt de ontwikkeling van uw kind aan bod en zullen we het intakeformulier doornemen. Samen met u bepaal ik of kindercoaching de juiste methode is voor uw kind. Is dit het geval, dan formuleren we samen een zo concreet mogelijke hulpvraag. Indien uw kind meer baat heeft bij een andere vorm van begeleiding of hulpverlening, zal ik u hierover adviseren.
Op het moment dat de hulpvraag helder en concreet is, kan de eerste coaching sessie met uw kind ingepland worden.

puzzelCoaching

In de eerste sessie met uw kind staat het kennismaken en het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving voor uw kind centraal. In de sessies volg ik het tempo van uw kind om zo goed aan te kunnen sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Het kan voorkomen dat de hulpvraag van uw kind afwijkt van uw hulpvraag. De hulpvraag van het kind staat in de coaching sessies centraal. In de praktijk blijkt echter vaak het principe: ‘vele wegen leiden naar Rome’ te gelden.

De sessies duren 45-60 minuten en vinden plaats in de praktijk van Heppie Kidz Coaching.
Hoeveel sessies er na de eerste afspraak zullen volgen is afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling in het proces. Het traject zal, daar het om coaching gaat, doorgaans kortdurend zijn. Het gemiddelde aantal sessies in een traject ligt rond 5 tot 7 sessies, maar is van kind tot kind verschillend.

Tijdens de sessies met uw kind maak ik gebruik van verschillende materialen, middelen en methoden. De keuze voor werkvormen en materialen ligt vooraf niet vast en wordt afgestemd  op de hulpvraag, de behoeften en interesses van uw kind.

Klik hier voor meer informatie over het aanbod van werkvormen.

Na afloop van de sessie heeft uw kind de gelegenheid om iets over de sessie te vertellen. Ik laat uw kind vrij in de keuze over wat er wel of niet verteld wordt over de sessie. Indien uw kind een oefening of tip voor thuis heeft meegekregen, zal ik u hier, samen met uw kind, over inlichten. Op die manier kunt u uw kind thuis ondersteunen en begeleiden in het opdoen van succeservaringen.

Uw kind is tijdens het traject mijn cliënt. Alle informatie die wij tijdens de sessies delen, is in principe vertrouwelijk. Als ouder kunt u er echter op vertrouwen dat ik –indien dit noodzakelijk is- het belang van de informatie boven de vertrouwenswens van uw kind zal stellen. Dit zal ik op dat moment ook kenbaar maken aan uw kind.
working

Evaluatiegesprek

Na de eerste vijf sessies met uw kind, plan ik (indien gewenst) een evaluatiegesprek met u en uw kind in. In dit gesprek bespreken we de voortgang en kijken we of het doel bereikt is of dat verdere begeleiding wenselijk is. Vaak kan een kind zelf goed aangeven of het al aan afronding toe is. Ik zal u in dit gesprek een schatting geven van het aantal benodigde sessies. Te alle tijde bent u degene die bepaalt of er vervolgsessies zullen komen.
Indien er in het traject voortijdig blijkt dat er minder sessies nodig zijn, zal ik dit uiteraard met u bespreken.

Op het moment dat uw kind aangeeft dat het klaar is voor een afronding van het traject, vindt er een eindevaluatie plaats. In dit eindgesprek bespreken we het groeiproces van- en de vooruitgang die uw kind heeft gemaakt, evalueren we het hele traject en kunnen we onze ervaringen delen.